Praca: Starszy specjalista


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 69399

Warunki pracy

•praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
•zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu (udział w kontrolach i inspekcjach na terenie województwa)
•zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
•stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych
•stanowisko pracy znajduje się na VI piętrze budynku biurowego
•praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
•stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
•budynek posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
•klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
•budynek jest wyposażony w windy osobowe
•drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
•część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
•stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
•dodatek stażowy
•dodatkowe wynagrodzenie roczne
•nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
•możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
•dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
•możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
•pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
•ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • kontrola wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej określonych w: ustawie o fundacjach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawie o ewidencji ludności, ustawie o dowodach osobistych, ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie Prawo o zgromadzeniach, ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsiębiorcy, ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych
 • kontrola realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • prowadzenie kontroli zakładów pracy chronionej i zakładów aktywizacji zawodowej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie kontroli ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, wpisanych do rejestrów Wojewody
 • prowadzenie kontroli realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ustawie o kierujących pojazdami i ustawie o transporcie drogowym
 • kontrola działalności tłumaczy przysięgłych
 • kontrola przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach zespolonej administracji rządowej, jednostce organizacyjnej podporządkowanej Wojewodzie oraz jednostkach samorządu terytorialnego
 • przeprowadzanie kontroli planowych służących potwierdzeniu spełniania kryteriów desygnacji przez instytucję zarządzającą WRPO lub instytucję pośredniczącą WRPO określonych w rocznym planie kontroli przekazanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych w instytucji zarządzającej WRPO lub instytucji pośredniczącej WRPO w przypadku otrzymania informacji o podjęciu przez ministra właściwego do spraw rozwoju decyzji o ich przeprowadzeniu i zakresie
 • przeprowadzanie kontroli powierzonych lub zleconych Wojewodzie
 • prowadzenie spraw dotyczących sprawowania przez Dyrektora Generalnego Urzędu bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania zadań i kompetencji, w tym prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych urzędu
 • opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z realizacją ustaleń kontroli w celu formułowania zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości/uchybień zidentyfikowanych w jednostce kontrolowanej
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych opracowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli w celu potwierdzenia ich realizacji przez jednostkę kontrolowaną
 • przygotowanie projektów zawiadomień do właściwych instytucji, gdy jest to niezbędne z uwagi na ustalenia kontroli
 • współdziałanie z innymi organami kontroli, a także organami ścigania w ramach wykorzystania wyników przeprowadzonych kontroli
 • przygotowywanie na polecenie Wojewody wniosków do innych organów kontrolnych o przeprowadzenie na terenie województwa kontroli w zakresie ich właściwości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, wyższe techniczne lub z zakresu polityki społecznej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość procedur i standardów kontroli w administracji rządowej
 • znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości
 • odporność na stres, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analizowania dokumentów i formułowania wniosków
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • asertywność, umiejętność argumentacji, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku
 • posiadanie uprawnień audytora, biegłego rewidenta
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • łatwość w komunikowaniu się
 • umiejętność dostosowywania się do zmian
 • ukończone kursy, szkolenia w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Specjalista

Warunki pracypraca w systemie jednozmianowym,praca biurowa w pomieszczeniu przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Dekoma Sp. z o.o.
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań, Swarzędz
  W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko pomocnik magazyniera.Oferujemy szansę zostania pracownikiem jednej z najstarszych i największych firm w...
 • Firma:  Dekoma Sp. z o.o.
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań, Swarzędz
  W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko przedstawiciela sprzedaży. Oznacza to dołączenie do zespołu będącego wizytówką firmy i podleganie jednemu...
 • Firma:  Medicover Sp. z o.o.
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Wronki
  ul. Mickiewicza 52 Jeśli posiadasz:tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacjiprawo wykonywania zawoduumiejętność...
 • Firma:  Aquator Systemy sp.zo.o.
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Chludowo
  Opis stanowiska:Serwis maszyn i urządzeń do oczyszczania ściekówMontaże i rozruchy linii do oczyszczania ściekówBieżące naprawy mechaniczne oraz elektryczne maszynUdział...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: