Praca: Inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 99152

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Budynek wyposażony w windę osobową,

 • siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Występuje stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, tj. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,

 • Presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw       i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE,

Zakres zadań

 • Prowadzenie pod nadzorem spraw związanych z opiniowaniem w zakresie ochrony środowiska projektów dokumentów lub projektów zmiany dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, tj. projektów: a)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, b)polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez organy administracji, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, c)polityki, strategii, planu i programu innego niż wymienione w pkt a i b, którego realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.
 • Prowadzenie pod nadzorem postępowań związanych z uzgadnianiem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko dla projektów planów, programów, polityk, strategii, studiów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • Prowadzenie pod nadzorem postępowań związanych z uzgadnianiem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: a)dla projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla projektów zmiany takich dokumentów; b)dla projektów: polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla projektów zmiany takich dokumentów; c)dla projektów zmiany: polityki, strategii, planu i programu innego niż wymieniony w lit. a) i b), których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony
 • Prowadzenie pod nadzorem spraw związanych z uzgadnianiem potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów innych niż: a)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plan zagospodarowania przestrzennego oraz strategia rozwoju, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla projektów zmiany takich dokumentów, b)polityka, strategia, plan i program w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla projektów zmiany takich dokumentów, c)polityka, strategia, plan i program inny niż wymieniony w pkt. a) i b), którego realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony oraz dla projektów zmiany takich dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 • Otwarty stosunek do klienta,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej,
 • Znajmość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Asertywność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Odpowiedzialność,
 • Znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  SITEL Polska
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  W naszym zespole będziesz telefonicznie, mailowo oraz przy pomocy chatu wspierać użytkowników międzynarodowej firmy z branży systemów płatności. Praca zdalna Oferujemy:...
 • Firma:  Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Lubasz
  zaopatrzenie magazynu
 • Firma:  Medicover sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań, ul. Matyi 8
  Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów: Posiadających prawo wykonywania zawodu, Doświadczeniem w leczeniu aparatami stałymi, ruchomymi i/lub Invisalign® Nie wymagamy...
 • Firma:  Selgros Cash&Carry
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  Do Twoich zadań będą należeć m.in.: nadzór nad działaniami operacyjnymi prowadzonymi w hali sprzedaży, prowadzenie kontroli i analizy wyników sprzedażowych, nadzór nad...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: